Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор       Гапон Микола Олексiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.04.2014
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Сєвєродонецький котельно-механiчний завод"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
93400, Сєвєродонецьк, Пивоварова, 1/Е
4. Код за ЄДРПОУ
01412472
5. Міжміський код та телефон, факс
06452-4-14-87 0645-71-22-64
6. Електронна поштова адреса
askmz@azot.lg.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2014
(дата)
2. Повідомлення
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.skmz.com.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
25.04.2014 припинено повноваження Директор Гапон Микола Олексiйович ЕМ 161797
26.04.1999 Сєвєродонецьким МВУМВС України у Луганськiй областi
9.78
Зміст інформації:
Припинено повноваження директора ПАТ «СКМЗ» Гапон Миколи Олексiйовича (ЕМ 161797, 26.04.1999 Сєвєродонецьким МВУМВС України у Луганськiй областi) за рiшенням Наглядової Ради, у зв'язку з закiнчення термiну дiї повноважень, протокол Наглядової Ради № 47 вiд 25.04.2014р. Володiє часткою в статутному капiталi – 9,78%. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi 3 роки.
25.04.2014 припинено повноваження голова наглядової ради Савiєвський Микола Петрович ЕК 155707
26.03.1996 Сєвєродонецьким МВУМВС України у Луганськiй областi
9.75
Зміст інформації:
Припинено повноваження голови наглядової ради ПАТ «СКМЗ» Савiєвського Миколи Петровича (ЕК 155707, 26.03.1996 Сєвєродонецьким МВУМВС України у Луганськiй областi) загальними зборами акцiонерiв 25.04.2014р. у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. (Протокол № 16 вiд 25.04.2014р.). Володiє часткою в статутному капiталi – 9,75%. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi 3 роки.
25.04.2014 звільнено член наглядової ради Оборожня Лариса Iванiвна ЕМ 896647
21.02.2001 Сєвєродонецьким МВУМВС України у Луганськiй областi
0.15
Зміст інформації:
Звiльнено члена наглядової ради ПАТ «СКМЗ» Оборожньої Лариси Iванiвни (ЕМ 896647, 21.02.2001 Сєвєродонецьким МВУМВС України у Луганськiй областi) загальними зборами акцiонерiв 25.04.2014р. у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. (Протокол № 16 вiд 25.04.2014р.). Володiє часткою в статутному капiталi – 0,15%. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi 3 роки.
25.04.2014 припинено повноваження член наглядової ради Парамонов Вiталiй Володимирович ЕН 048573
03.12.2001 Сєвєродонецьким МВУМВС України у Луганськiй областi
0.17
Зміст інформації:
Припинено повноваження члена наглядової ради ПАТ «СКМЗ» Парамонова Вiталiя Володимировича, (ЕН 048573, 03.12.2001 Сєвєродонецьким МВУМВС України у Луганськiй областi) загальними зборами акцiонерiв 25.04.2014р. у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. (Протокол № 16 вiд 25.04.2014р.). Володiє часткою в статутному капiталi – 0,17%. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi 3 роки
25.04.2014 припинено повноваження член наглядової ради Iванов Анатолiй Вiкторович ЕМ 700679
26.07.2000 Сєвєродонецьким МВУМВС України у Луганськiй областi
0.23
Зміст інформації:
Припинено повноваження члена наглядової ради ПАТ «СКМЗ» Iванова Анатолiя Вiкторовича, (ЕМ 700679, 26.07.2000 Сєвєродонецьким МВУМВС України у Луганськiй областi) загальними зборами акцiонерiв 25.04.2014р. у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. (Протокол № 16 вiд 25.04.2014р.). Володiє часткою в статутному капiталi – 0,23%. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi 3 роки
25.04.2014 припинено повноваження член наглядової ради Щьоткiна Евгенiя Миколаївна КО 471236
25.09.2002 Сєвєродонецьким МВУМВС України у Луганськiй областi
8.72
Зміст інформації:
Припинено повноваження члена наглядової ради ПАТ «СКМЗ» Щьоткiної Евгенiї Миколаївни (КО 471236, 25.09.2002 Сєвєродонецьким МВУМВС України у Луганськiй областi ) загальними зборами акцiонерiв 25.04.2014р. у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. (Протокол № 16 вiд 25.04.2014р.). Володiє часткою в статутному капiталi – 8,72%. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi 3 роки
25.04.2014 припинено повноваження член наглядової ради Лєснова Тетяна Василiвна ЕМ 950167
11.04.2001 Сєвєродонецьким МВУМВС України у Луганськiй областi
0
Зміст інформації:
Припинено повноваження члена наглядової ради ПАТ «СКМЗ» Лєснової Тетяни Василiвни (ЕМ 950167, 11.04.2001 Сєвєродонецьким МВУМВС України у Луганськiй областi ) загальними зборами акцiонерiв 25.04.2014р. у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. (Протокол № 16 вiд 25.04.2014р.). Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi 3 роки.
25.04.2014 припинено повноваження член наглядової ради Семененко Валерiй Iванович ЕК 263610
19.09.1996 Сєвєродонецьким МВУМВС України у Луганськiй областi
0
Зміст інформації:
Припинено повноваження члена наглядової ради ПАТ «СКМЗ» Семененко Валерiя Iвановича (ЕК 263610, 19.09.1996 Сєвєродонецьким МВУМВС України у Луганськiй областi) загальними зборами акцiонерiв 25.04.2014р. у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. (Протокол № 16 вiд 25.04.2014р.). Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi 3 роки.
25.04.2014 припинено повноваження голова ревiзiйної комiсiї Топчий Олена Георгiївна ЕМ 895021
02.02.2001 Сєвєродонецьким МВУМВС України у Луганськiй областi
0.037
Зміст інформації:
Припинено повноваження голови ревiзiйної комiсiї ПАТ «СКМЗ» Топчий Олени Георгiївни (ЕМ 895021, 02.02.2001 Сєвєродонецьким МВУМВС України у Луганськiй областi) загальними зборами акцiонерiв 25.04.2014р. у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. (Протокол № 16 вiд 25.04.2014р.). Володiє часткою в статутному капiталi – 0,037%. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi 3 роки
25.04.2014 припинено повноваження член ревiзiйної комiсiї Бараннiкова Наталiя Миколаївна ЕК 845000
20.05.1998 Сєвєродонецьким МВУМВС України у Луганськiй областi
0.0006
Зміст інформації:
Припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї ПАТ «СКМЗ» Бараннiкової Наталiї Миколаївни (ЕК 845000, 20.05.1998 Сєвєродонецьким МВУМВС України у Луганськiй областi) загальними зборами акцiонерiв 25.04.2014р. у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. (Протокол № 16 вiд 25.04.2014р.). Володiє часткою в статутному капiталi – 0,0006%. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi 3 роки
25.04.2014 припинено повноваження член ревiзiйної комiсiї Красюк Раїса Федорiвна ЕК 095806
28.02.1996 Сєвєродонецьким МВУМВС України у Луганськiй областi
0
Зміст інформації:
Припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї ПАТ «СКМЗ» Красюк Раїси Федорiвни (ЕК 095806, 28.02.1996 Сєвєродонецьким МВУМВС України у Луганськiй областi) загальними зборами акцiонерiв 25.04.2014р. у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. (Протокол № 16 вiд 25.04.2014р.). Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi 3 роки
25.04.2014 обрано Директор Гапон Микола Олексiйович ЕМ 161797
26.04.1999 Сєвєродонецьким МВУМВС України у Луганськiй областi
9.78
Зміст інформації:
Обрано директором ПАТ «СКМЗ» Гапон Миколу Олексiйовича (ЕМ 161797, 26.04.1999 Сєвєродонецьким МВУМВС України у Луганськiй областi) за рiшенням Наглядової Ради 25.04.2014р., протокол Наглядової Ради № 47 вiд 25.04.2014р. Володiє часткою в статутному капiталi – 9,78%. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини немає.
Термiн перебування на посадi - 3 роки
Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду директора ПАТ «СКМЗ»
25.04.2014 обрано член наглядової ради Савiєвський Микола Петрович ЕК 155707
26.03.1996 Сєвєродонецьким МВУМВС України у Луганськiй областi
9.75
Зміст інформації:
Обрано членом наглядової ради ПАТ «СКМЗ» Савiєвського Миколу Петровича (ЕК 155707, 26.03.1996 Сєвєродонецьким МВУМВС України у Луганськiй областi) загальними зборами акцiонерiв 25.04.2014р. (Протокол № 16 вiд 25.04.2014р.). Володiє часткою в статутному капiталi – 9,75%. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини немає.
Термiн перебування на посадi - 3 роки.
Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду головного iнженера ПАТ "СКМЗ", голови наглядової ради ПАТ «СКМЗ»
25.04.2014 обрано член наглядової ради Парамонов Вiталiй Володимирович ЕН 048573
03.12.2001 Сєвєродонецьким МВУМВС України у Луганськiй областi
0.17
Зміст інформації:
Обрано членом наглядової ради ПАТ «СКМЗ» Парамонова Вiталiя Володимировича, (ЕН 048573, 03.12.2001 Сєвєродонецьким МВУМВС України у Луганськiй областi) загальними зборами акцiонерiв 25.04.2014р. (Протокол № 16 вiд 25.04.2014р.). Володiє часткою в статутному капiталi – 0,17%. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини немає.
Термiн перебування на посадi - 3 роки.
Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду слюсаря-електрика ПАТ "СКМЗ", члена наглядової ради ПАТ «СКМЗ»
25.04.2014 обрано член наглядової ради Iванов Анатолiй Вiкторович ЕМ 700679
26.07.2000 Сєвєродонецьким МВУМВС України у Луганськiй областi
0.23
Зміст інформації:
Обрано членом наглядової ради ПАТ «СКМЗ» Iванова Анатолiя Вiкторовича, (ЕМ 700679, 26.07.2000 Сєвєродонецьким МВУМВС України у Луганськiй областi) загальними зборами акцiонерiв 25.04.2014р. (Протокол № 16 вiд 25.04.2014р.). Володiє часткою в статутному капiталi – 0,23%. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини немає.
Термiн перебування на посадi - 3 роки
Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду старшого майстера ПАТ "СКМЗ",члена наглядової ради ПАТ «СКМЗ»
25.04.2014 обрано член наглядової ради Щьоткiна Евгенiя Миколаївна КО 471236
25.09.2002 Сєвєродонецьким МВУМВС України у Луганськiй областi
8.72
Зміст інформації:
Обрано членом наглядової ради ПАТ «СКМЗ» Щьоткiну Евгенiю Миколаївну (КО 471236, 25.09.2002 Сєвєродонецьким МВУМВС України у Луганськiй областi ) загальними зборами акцiонерiв 25.04.2014р. (Протокол № 16 вiд 25.04.2014р.). Володiє часткою в статутному капiталi – 8,72%. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини немає.
Термiн перебування на посадi - 3 роки
Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посаду: бухгалтера - касира АОЗТ "Нефтеимпекс", члена наглядової ради ПАТ «СКМЗ»
25.04.2014 обрано член наглядової ради Лєснова Тетяна Василiвна ЕМ 950167
11.04.2001 Сєвєродонецьким МВУМВС України у Луганськiй областi
0
Зміст інформації:
Обрано членом наглядової ради ПАТ «СКМЗ» Лєснову Тетяну Василiвну (ЕМ 950167, 11.04.2001 Сєвєродонецьким МВУМВС України у Луганськiй областi ) загальними зборами акцiонерiв 25.04.2014р. (Протокол № 16 вiд 25.04.2014р.). Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини немає.
Термiн перебування на посадi - 3 роки
Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посаду секретаря керiвника ПАТ "СКМЗ", старшого iнспектора з кадрiв ПАТ «СКМЗ», секретаря наглядової ради ПАТ «СКМЗ»
25.04.2014 обрано член наглядової ради Баклагiн Валерiй Вiкторович ЕМ 143262
30.03.1999 Сєвєродонецьким МВУМВС України у Луганськiй областi
0.014
Зміст інформації:
Обрано членом наглядової ради ПАТ «СКМЗ» Баклагiна Валерiя Вiкторовича (ЕМ 143262, 30.03.1999 Сєвєродонецьким МВУМВС України у Луганськiй областi) загальними зборами акцiонерiв 25.04.2014р. (Протокол № 16 вiд 25.04.2014р.). Володiє часткою в статутному капiталi – 0,014%. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини немає.
Термiн перебування на посадi - 3 роки.
Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду водiя ПАТ "СКМЗ"
25.04.2014 обрано член наглядової ради Семененко Валерiй Iванович ЕК 263610
19.09.1996 Сєвєродонецьким МВУМВС України у Луганськiй областi
0
Зміст інформації:
Обрано членом наглядової ради ПАТ «СКМЗ» Семененко Валерiя Iвановича (ЕК 263610, 19.09.1996 Сєвєродонецьким МВУМВС України у Луганськiй областi) загальними зборами акцiонерiв 25.04.2014р. (Протокол № 16 вiд 25.04.2014р.). Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини немає.
Термiн перебування на посадi - 3 роки
Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду заступника директора з економiки "СЗБМiК", члена наглядової ради ПАТ «СКМЗ»
25.04.2014 обрано член ревiзiйної комiсiї Топчий Олена Георгiївна ЕМ 895021
02.02.2001 Сєвєродонецьким МВУМВС України у Луганськiй областi
0.037
Зміст інформації:
Обрано членом ревiзiйної комiсiї ПАТ «СКМЗ» Топчий Олену Георгiївну (ЕМ 895021, 02.02.2001 Сєвєродонецьким МВУМВС України у Луганськiй областi) загальними зборами акцiонерiв 25.04.2014р. (Протокол № 16 вiд 25.04.2014р.). Володiє часткою в статутному капiталi – 0,037%. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини немає.
Термiн перебування на посадi - 3 роки
Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посаду економiста 1 категорiї ПАТ "СКМЗ", голови ревiзiйної комiсiї ПАТ «СКМЗ»
25.04.2014 обрано член ревiзiйної комiсiї Бараннiкова Наталiя Миколаївна ЕК 845000
20.05.1998 Сєвєродонецьким МВУМВС України у Луганськiй областi
0.0006
Зміст інформації:
Обрано членом ревiзiйної комiсiї ПАТ «СКМЗ» Бараннiкову Наталiю Миколаївну (ЕК 845000, 20.05.1998 Сєвєродонецьким МВУМВС України у Луганськiй областi) загальними зборами акцiонерiв 25.04.2014р. (Протокол № 16 вiд 25.04.2014р.). Володiє часткою в статутному капiталi – 0,0006%. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини немає.
Термiн перебування на посадi - 3 роки
Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посаду зам.головного бухгалтера ТЕЦ, члена ревiзiйної комiсiї ПАТ «СКМЗ»
25.04.2014 обрано член ревiзiйної комiсiї Красюк Раїса Федорiвна ЕК 095806
28.02.1996 Сєвєродонецьким МВУМВС України у Луганськiй областi
0
Зміст інформації:
Обрано членом ревiзiйної комiсiї ПАТ «СКМЗ» Красюк Раїсу Федорiвну (ЕК 095806, 28.02.1996 Сєвєродонецьким МВУМВС України у Луганськiй областi) загальними зборами акцiонерiв 25.04.2014р. (Протокол № 16 вiд 25.04.2014р.). Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини немає.
Термiн перебування на посадi - 3 роки
Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посаду iнженера з ОП ПАТ "СКМЗ", члена ревiзiйної комiсiї ПАТ «СКМЗ»