Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор       Гапон Микола Олексiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 10.01.2013
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Сєвєродонецький котельно-механiчний завод"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
01412472
1.4. Місцезнаходження емітента
Луганська, -, 93402, м.Сєвєродонецьк, вул.Пивоварова,1Е
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(06452)41487 (0645)712138
1.6. Електронна поштова адреса емітента
askmz@azot.lg.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2012
(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Вiдомостi ДКЦПФР" №79   26.04.2012
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці www.skmz.com.ua в мережі Інтернет 26.04.2012
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітент
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Річна фінансова звітність X
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки Щодо вiдсутностi iнформацiї в "Рiчнiй iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2011 рiк" 3. Основнi вiдомостi емiтента У пп. 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6. - Товариство не має рахунку в iноземнiй валютi . У п. 3.6."Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств" - Товариство не входить нi до яких об'єднань. У п 3.7. "iнформацiя про рейтингове агенство" - не проводилась рейтингова оцiнка. Iнформацiя про органи управлiння емiтента в Роздiлi "Основнi вiдомостi про емiтента" не заповнюється вiдповiдно до пункту 1.5. Глави 2 Роздiл Y Рiшення ДКЦПФР № 1591; У п.4. -у фiзичних осiб iнформацiя вiдсутня, тому, що засновникiв фiзичних осiб немає. У п.7. - Юридичнi особи не володiють 10 вiдсотками акцiй Товариства. У п.9 -дивiденди не нараховувались i не виплачувались 11. Вiдомостi про цiннi папери емiтента У п.п. 11.2.1, 11.2.2, 11.2.3 "iнформацiя про облiгацiї емiтента: процентнi облiгацiї, дисконтнi облiгацiї, цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї" - Товариством не випускались. У п. 11.3 "iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - iншi цiннi папери Товариством не випускались. У п. 11.4 "iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - викупу власних акцiй протягом звiтного перiоду не було. У п. 11.5 "iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв" - сертифiкати не видавались, тому що акцiї товариства iснують у бездокументарнiй формi. п.13. < iнформацiя про майновий стан та фiнансово-господарську дiяльнiсть емiтента" У п. 13.3 "iнформацiя про зобов'язання емiтента" - зобов'язань за кредитами банку, за облiгацiями, за векселями, за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права, за фiнансовою допомогою на зворотнiй основi - нема. Iнформацiя про стан корпоративного управлiння у п. "Залучення iнвестицiй та вдосконалення практики корпоративного управлiння> - Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння, тому i не заповнено: дата прийняття кодексу, яким органом управлiння прийнятий, оприлюднення, яким чином оприлюднено, стан дотримання кодексу. По <Змiсту> : Товариство не належить нi до яких об'єднань пiдприємств-тому iнформацiя не наводиться ; У Статутному фондi Товариства немає державної частки, Товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, не займає монопольного становища, до рейтингового агенства не зверталися -iнформацiя про рейтингове агенство не наводиться; Iнформацiя про органи управлiння емiтента в Роздiлi "Основнi вiдомостi про емiтента" не заповнюється вiдповiдно до пункту 1.5. Глави 2 Роздiл Y Рiшення ДКЦПФР № 1591; Iнформацiя про дивiденди не наводиться, тому що Товариство у звiтному перiодi дивiденди не нараховувало та не виплачувало; Iнформацiя про облiгацiї, iншi цiннi папери, похiднi цiннi папери не наводиться, тому що Товариство не здiйснювало з ними операцiй; Iнформацiя про викуп власних акцiй не наводиться, тому що Товариство їх не викуповувало; Iнформацiя про гарантiї третьої особи за випуском боргових цiнних паперiв не наводиться, тому що Товариство не мало таких гарантiй та не випускало борговi цiннi папери; Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй не наводиться, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй; Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття не наводиться, тому що Товариство не мало iпотечного покриття; Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, не наводиться, тому що Товариство таких операцiй не здiйснювало; Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв не наводиться, тому що Товариство iпотечнi сертифiкати не випускало; Iнформацiя про реєстр iпотечних активiв не наводиться, тому що Товариство їх не має; Iнформацiя про ФОН; випуски сертифiкатiв ФОН; осiб,що володiють сертифiкатами ФОН; розрахунок вартостi чистих активiв ФОН; правила ФОН не наводяться, тому що Товариство операцiй з ФОН не мало; Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, не наводиться, тому що Товариство не складає звiтнiсть за Мiжнарожними стандартами; Звiт про стан об'єкта нерухомостi не наводиться, тому що не було випуску цiльових облiгацiй взагалi.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Сєвєродонецький котельно-механiчний завод"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПАТ "СКМЗ"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
93402
3.1.5. Область, район
Луганська, -
3.1.6. Населений пункт
м.Сєвєродонецьк
3.1.7. Вулиця, будинок
вул.Пивоварова,1Е
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
ААБ №157297
3.2.2. Дата державної реєстрації
28.06.1994
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Виконавчий комiтет Сєвєродонецької мiської ради Луганської областi
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
2248974.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
2248974.00
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Фiлiя ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК" в м.Луганську
3.3.2. МФО банку
304966
3.3.3. Поточний рахунок
26007959676889
 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
3.3.5. МФО банку
д/н
3.3.6. Поточний рахунок
д/н
3.4. Основні види діяльності
28.21.0 Виробництво металевих резервуарiв, цистерн та контейнерiв
28.30.0 Виробництво парових котлiв
28.11.0 Виробництво будiвельних металевих конструкцiй
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Дiяльнiсть з використання джерел iонiзуючого випрмiнювання ОВ № 050159 10.03.2010 Пiвдено-схiдна державна iнспекцiя з ядерної та радiацiйної безпеки Державного комiтету ядерного регу 10.03.2015
Опис Даний дозвiл використовується при виготовленнi головних видiв продукцiї, що виготовляє товариство. 10.03.2010 року одержано нову лiцензiю ОВ №050159 термiном дiї до 10.03.2015 року, лiцензiя видана Пiвдено-схiдною державною iнспекцiєю з ядерної та радiацiйної безпеки Держатомрегулювання.
 
Дозвiл на початок виконання робiт пiдвищеної небезпеки 663.10.09-28.30.0 12.11.2010 Територiальне управлiння держгiрпромнагляду по Луганськiй областi 12.11.2013
Опис Термiн дiї виданої лiцензiї (дозволу) буде продовжено
 
На продовження виконання робiт пiдвищеної небезпеки 664.10.09-28.30.0 12.11.2010 Територiальне управлiння держгiрпромнагляду по Луганськiй областi 12.11.2015
Опис Термiн дiї виданої лiцензiї (дозволу) буде продовжено
 

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Державна корпорацiя "Укрмонтажспецбуд" 00012256 01034Україна м.Київ вул.Прорiзна,15 0.000000000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 0.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 89 Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 0 Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 68 Фонд оплати працi: 1947,0 тис.грн. Фонд оплати працi за 2011 рiк зрiс на 310,9 тис.грн. або на 119% вiдповiдно до 2010 року. Збiльшення заробiтної плати вiдбулося за рахунок збiльшення обсягiв виробництва продукцiї вiдповiдно до 2010 року - на 106,8%. (2010 рiк -5480,5 тис.грн, 2011 рiк -5853,9 тис.грн.) та в зв язку зi зростанням мiнiмальної заробiтної плати i пiдвищенням заробiтної плати працiвникам. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента. Кадрова програма спрямована на омоложення колективу квалiфiкованими працiвниками. Кожного року колектив Товариства поповнюється випусниками професiйно-технiчних закладiв з таких професiй як: слюсар по збиранню металевих конструкцiй та електрозварника. Пiдвищення квалiфiкацiйних розрядiв робiтникiв, що проходять навчання безпосередньо на виробництвi, проводяться за результатами квалiфiкацiйних iспитiв та надається робота вiдповiдно до встановленої квалiфiкацiї. Вiдбувається постiйне пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв у вищих навчальних закладах без вiдриву вiд виробництва.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Директор
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гапон Микола Олексiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ЕМ 161797 26.04.1999 Сєвєродонецький МВ УМВС України в Луганськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1953
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
34
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова правлiння, директор ВАТ "СКМЗ"
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи : керує поточними справами Товариства, здiйснює фiнансовi та юридичнi дiї вiд iменi Товариства, розпоряджається майном та коштами Товариства у вiдповiдностi до законодавства та Статуту Товариства, вiд iменi Товариства укладає угоди, затверджує органiзацiйну структуру та штати Товариства, вiдкриває та закриває поточнi та валютнi рахунки, укладає колективний договiр, несе вiдповiдальнiсть за фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства. До компетенцiї директора вiдноситься вирiшення всiх питань керiвництва дiяльнiстю Товариства: -скликання Загальних зборiв акцiонерiв Товариства в порядку визначеному чинним законодавством України та цим Статутом; -органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства; -розробка поточних та перспективних планiв дiяльностi Товариства та органiзацiя їх виконання; -розробка та надання на затвердження Загальним зборам акцiонерiв основних напрямiв дiяльностi Товариства; -розробка фiнансового плану Товариства та органiзацiя його виконання; -розпорядження майном Товариства в межах, встановлених цим Статутом та законом; -затвердження внутрiшнiх документiв Товариства, крiм тих, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради. -вирiшення iнших питань, пов?язаних з дiяльнiстю Товариства. Оплата проводиться згiдно штатного розпису. Винагорода в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Призначено загальними зборами акцiонерiв 22.04.2011р. (Протокол № 13 вiд 22.04.2011р.) строком на 3 роки Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи (рокiв) -34 Попереднi посади: голова правлiння ВАТ "СКМЗ" , директор ВАТ "СКМЗ" Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Голова Наглядової Ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Савiєвський Микола Петрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ЕК 155707 26.03.1996 Сєвєродонецький МВ УМВС України в Луганськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1950
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
31
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Перший заступник голови правлiння, головний iнженер ВАТ "СКМЗ"
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи : Голова Наглядової ради органiзовує роботу Наглядової ради, вiдкриває Загальнi збори акцiонерiв органiзовує обрання Голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв, а також: 1)здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого Наглядовою радою; 2)скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради; 3)органiзує роботу зi створення комiтетiв Наглядової ради, висування членiв Наглядової ради до складу комiтетiв, а також координує дiяльнiсть, зв'язки комiтетiв мiж собою та з iншими органами i посадовими особами Товариства; 4)готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства; 5)пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства; 6)протягом 3-х днiв з дати обрання (призначення) директора Товариства укладає вiд iменi Товариства трудовий договiр з директором. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Призначено загальними зборами акцiонерiв 22.04.2011р. (Протокол № 13 вiд 22.04.2011р.)строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 31 Попереднi посади: перший заступник Голови Правлiння ВАТ "СКМЗ", головний iнженер ВАТ "СКМЗ" Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Парамонов Вiталiй Володимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ЕН 048573 07.12.2001 Сєвєродонецький МВ УМВС України в Луганськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1961
6.1.5. Освіта**
середня
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
член Наглядової Ради ВАТ "СКМЗ", слюсар-електрик ВАТ "СКМЗ"
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи : 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв та засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 6) повiдомити протягом 3 днiв у письмовiй формi голову Наглядової ради та Директора Товариства про втрату статусу акцiонера Товариства (в разi наявностi такого); 7) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Призначено загальними зборами акцiонерiв 22.04.2011р. (Протокол № 13 вiд 22.04.2011р.)строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 2 Попереднi посади: член Наглядової Ради ВАТ "СКМЗ", слюсар-електрик ВАТ "СКМЗ". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iванов Анатолiй Вiкторович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ЕМ 700679 26.07.2000 Сєвєродонецький МВ УМВС України в Луганськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1964
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
22
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
член Наглядової Ради ВАТ "СКМЗ", старший майстер енерго-механiч.вiддiлу ВАТ "СКМЗ"
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи : 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв та засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 6) повiдомити протягом 3 днiв у письмовiй формi голову Наглядової ради та Директора Товариства про втрату статусу акцiонера Товариства (в разi наявностi такого); 7) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Призначено загальними зборами акцiонерiв 22.04.2011р. (Протокол № 13 вiд 22.04.2011р.) строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 22 Попереднi посади: начальник ЕМО "СКМЗ", старший майстер енерго-механiч.вiддiлу ВАТ"СКМЗ" ,член Наглядової Ради ВАТ "СКМЗ" Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
член Наглядової Ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Оборожня Лариса Iванiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ЕМ 896647 08.02.1997 Сєвєродонецький МВ УМВС України в Луганськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1944
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
13
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Наглядової Ради ВАТ "СКМЗ", Провiдний фахiвець з органiзацiї та нормування працi ВАТ "СКМЗ"
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи : 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв та засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 6) повiдомити протягом 3 днiв у письмовiй формi голову Наглядової ради та Директора Товариства про втрату статусу акцiонера Товариства (в разi наявностi такого); 7) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась.Призначено загальними зборами акцiонерiв 22.04.2011р. (Протокол № 13 вiд 22.04.2011р.) строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 13 Попереднi посади: ", начальник вiддiлу працi i зарплати ВАТ "СКМЗ", голова Наглядової Ради ВАТ "СКМЗ" Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради, секретар Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лєснова Тетяна Василiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ЕМ 950167 11.04.2001 Сєвєродонецький МВ УМВС України в Луганськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1978
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Секретар ПАТ"СКМЗ"
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи : 1)за дорученням Голови Наглядової ради повiдомляє всiх членiв Наглядової Ради про проведення чергових та позачергових засiдань Наглядової ради; 2)забезпечує Голову та членiв Наглядової ради необхiдною iнформацiєю та документацiєю; 3)здiйснює облiк кореспонденцiї, яка адресована Наглядовiй радi, та органiзовує пiдготовку вiдповiдних вiдповiдей; 4)оформляє документи, виданi Наглядовою радою та Головою Наглядової ради та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та iншим посадовим особам органiв управлiння Товариства; 5)веде протоколи засiдань Наглядової ради; 6)iнформує всiх членiв наглядової ради про рiшення, прийнятi Наглядовою радою шляхом заочного голосування; 7)складає табелi дiяльностi Наглядової ради Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Призначено загальними зборами акцiонерiв 22.04.2011р. (Протокол № 13 вiд 22.04.2011р.) строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 0 Попереднi посади: секретар ПАТ "СКМЗ". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Топчий Олена Георгiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ЕМ 895021 21.02.2001 Сєвєродонецький МВ УМВС України в Луганськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1959
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
голова Ревiзiйної комiсiї ВАТ "СКМЗ", економiст ВАТ "СКМЗ"
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи : Голова Ревiзiйної комiсiї органiзує роботу Ревiзiйної комiсiї, скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї. Також, Голова Ревiзiйної комiсiї доповiдає про результати проведених Ревiзiйною комiсiєю перевiрок Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства. А також: а) перевiряє фiнансову документацiю Товариства; б) перевiряє дотримання Директором у фiнансово-господарськiй та виробничiй дiяльностi нормативiв та правил, встановлених чинним законодавством України, Статутом Товариства, внутрiшнiми нормативними документами Товариства та рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради; в) перевiряє своєчаснiсть i правильнiсть платежiв постачальникам продукцiї та послуг, платежiв до бюджету, нарахувань та виплат дивiдендiв, вiдсоткiв за облiгацiями, погашення iнших зобов?язань; г) перевiряє правильнiсть складання балансiв Товариства, звiтної документацiї для податкової адмiнiстрацiї, статистичних органiв; ?) перевiряє використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства; д) перевiряє дотримання порядку оплати акцiй акцiонерами, передбаченого установчими документами; е) аналiзує фiнансовий стан Товариства, його платоспроможнiсть, лiквiднiсть активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв, наявнiсть резервiв покращення економiчного стану пiдприємства та розробляє рекомендацiї для органiв управлiння Товариства; є) аналiзує вiдповiднiсть ведення бухгалтерського та статистичного облiку вiдповiдним нормативним документам. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Призначено загальними зборами акцiонерiв 22.04.2011р. (Протокол № 13 вiд 22.04.2011р.) строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи (рокiв) -9 Попереднi посади: голова Ревiзiйної комiсiї ВАТ "СКМЗ", економiст ВАТ "СКМЗ" Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємств 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
член Наглядової Ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Щьоткiна Евгенiя Миколаївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КО 471236 21.03.2012 Сєвєродонецьким МВ УМВС України у Луганськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1978
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
бухгалтер-касир АОЗТ "Нефтеимпекс" ╒Повноваження та обов'язки посадової особи : 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв та засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 6) повiдомити протягом 3 днiв у письмовiй формi голову Наглядової ради та Директора Товариства про втрату статусу акцiонера Товариства (в разi наявностi такого); 7) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Призначено загальними зборами акцiонерiв 22.04.2011р. (Протокол № 13 вiд 22.04.2011р.) строком на 3 роки. Непогашеної с 
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи : 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв та засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 6) повiдомити протягом 3 днiв у письмовiй формi голову Наглядової ради та Директора Товариства про втрату статусу акцiонера Товариства (в разi наявностi такого); 7) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Призначено загальними зборами акцiонерiв 22.04.2011р. (Протокол № 13 вiд 22.04.2011р.) строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини н
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
член Наглядової Ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Семененко Валерiй Iванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ЕК 263610 19.09.1996 Сєвєродонецьким МВУМВС України у Луганськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1953
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
заступник директора з економiки "СЗБМiК"
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи : 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв та засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 6) повiдомити протягом 3 днiв у письмовiй формi голову Наглядової ради та Директора Товариства про втрату статусу акцiонера Товариства (в разi наявностi такого); 7) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Призначено загальними зборами акцiонерiв 22.04.2011р. (Протокол № 13 вiд 22.04.2011р.) строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 0 Попереднi посади: заступник директора з економiки "СЗБМiК". Посадова особа не працює та не займає посад на iнших пiдприємствах .
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
член Ревiзiйної Комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бараннiкова Наталiя Миколаївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ЕК 845000 20.05.1998 Сєвєродонецьким МВУМВС України у Луганськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1950
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
зам.головного бухгалтера ТЕЦ
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи : а) перевiряє фiнансову документацiю Товариства; б) перевiряє дотримання Директором у фiнансово-господарськiй та виробничiй дiяльностi нормативiв та правил, встановлених чинним законодавством України, Статутом Товариства, внутрiшнiми нормативними документами Товариства та рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради; в) перевiряє своєчаснiсть i правильнiсть платежiв постачальникам продукцiї та послуг, платежiв до бюджету, нарахувань та виплат дивiдендiв, вiдсоткiв за облiгацiями, погашення iнших зобов?язань; г) перевiряє правильнiсть складання балансiв Товариства, звiтної документацiї для податкової адмiнiстрацiї, статистичних органiв; ?) перевiряє використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства; д) перевiряє дотримання порядку оплати акцiй акцiонерами, передбаченого установчими документами; е) аналiзує фiнансовий стан Товариства, його платоспроможнiсть, лiквiднiсть активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв, наявнiсть резервiв покращення економiчного стану пiдприємства та розробляє рекомендацiї для органiв управлiння Товариства; є) аналiзує вiдповiднiсть ведення бухгалтерського та статистичного облiку вiдповiдним нормативним документам. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась.Призначено загальними зборами акцiонерiв 22.04.2011р. (Протокол № 13 вiд 22.04.2011р.) строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи (рокiв) - Попереднi посади: зам.головного бухгалтера ТЕЦ Посадова особа працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
член Ревiзiйної Комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Красюк Раїса Федорiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ЕК 095806 29.02.1996 Сєвєродонецьким МВУМВС України у Луганськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1954
6.1.5. Освіта**
неповна базова
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
член Ревiзiйної комiсiї ВАТ "СКМЗ", iнженер з ОП ВАТ "СКМЗ"
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи : а) перевiряє фiнансову документацiю Товариства; б) перевiряє дотримання Директором у фiнансово-господарськiй та виробничiй дiяльностi нормативiв та правил, встановлених чинним законодавством України, Статутом Товариства, внутрiшнiми нормативними документами Товариства та рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради; в) перевiряє своєчаснiсть i правильнiсть платежiв постачальникам продукцiї та послуг, платежiв до бюджету, нарахувань та виплат дивiдендiв, вiдсоткiв за облiгацiями, погашення iнших зобов?язань; г) перевiряє правильнiсть складання балансiв Товариства, звiтної документацiї для податкової адмiнiстрацiї, статистичних органiв; ?) перевiряє використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства; д) перевiряє дотримання порядку оплати акцiй акцiонерами, передбаченого установчими документами; е) аналiзує фiнансовий стан Товариства, його платоспроможнiсть, лiквiднiсть активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв, наявнiсть резервiв покращення економiчного стану пiдприємства та розробляє рекомендацiї для органiв управлiння Товариства; є) аналiзує вiдповiднiсть ведення бухгалтерського та статистичного облiку вiдповiдним нормативним документам. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась.Призначено загальними зборами акцiонерiв 22.04.2011р. (Протокол № 13 вiд 22.04.2011р.) строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 9 Попереднi посади: член Ревiзiйної комiсiї ВАТ "СКМЗ", iнженер з ОП ВАТ "СКМЗ" Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
головний бухгалтер ПАТ "СКМЗ"
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Савiєвська Наталiя Миколаївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ЕК 174946 15.07.1996 Рубiжанський МВ УМВС України
6.1.4. Рік народження**
1970
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
5
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Управлiння працi та соц.захисту населення Рубiжанської мiської ради, головний спецiалiст з питань бухгалтерського облiку
6.1.8. Опис
Забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, установлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", органiзує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi термiни користувачам. Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства. Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня вiдповiдно до нормативних актiв, затверджених формами та iнструкцiями. За погодженням з керiвником пiдприємства забезпечує перерахування податкiв i зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв. Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи. Призначена наказом директора №27к вiд 01.08.2006р. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 5 Попереднi посади: ,член правлiння ВАТ "СКМЗ" Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Директор Гапон Микола Олексiйович ЕМ 161797 26.04.1999 Сєвєродонецький МВ УМВС України в Луганськiй областi 12.03.2010 16917 9.77870000000 16917 0 0 0
Голова Наглядової Ради Савiєвський Микола Петрович ЕК 155707 26.03.1996 Сєвєродонецький МВ УМВС України в Луганськiй областi 04.04.2011 16860 9.74580000000 16860 0 0 0
Член Наглядової ради Парамонов Вiталiй Володимирович ЕН 048573 03.12.2001 Сєвєродонецький МВ УМВС України в Луганськiй областi 20.12.1996 302 0.17460000000 302 0 0 0
Член Наглядової ради Iванов Анатолiй Вiкторович ЕМ 700679 26.07.2000 Сєвєродонецький МВ УМВС України в Луганськiй областi 14.05.2010 401 0.23180000000 401 0 0 0
Член Наглядової ради Оборожня Лариса Iванiвна ЕМ 896647 21.02.2001 Сєвєродонецький МВ УМВС України в Луганськiй областi 17.03.2010 265 0.15320000000 265 0 0 0
Член Наглядової ради Щьоткiна Евгенiя Миколаївна КО 471236 26.09.2002 Сєвєродонецький МВ УМВС України в Луганськiй областi 29.08.2011 15091 8.72320000000 15091 0 0 0
член Ревiзiйної Комiсiї Бараннiкова Наталiя Миколаївна ЕК 845400 20.05.1998 Сєвєродонецький МВ УМВС України в Луганськiй областi 17.02.2010 1 0.00060000000 1 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Топчий Олена Георгiївна ЕМ 895021 02.02.2001 Сєвєродонецький МВ УМВС України в Луганськiй областi 14.07.2010 64 0.03700000000 64 0 0 0
член наглядової ради Лєснова Тетяна Василiвна ЕМ 950167 11.04.2001 Сєвєродонецький МВ УМВС України 0 0.00000000000 0 0 0 0
член наглядової ради Семененко Валерiй Iванович ЕК 263610 19.09.1996 Сєвєродонецький МВ УМВС України 0 0.00000000000 0 0 0 0
член ревiзiйної комiсiї Красюк Раїса Федорiвна ЕК 095806 08.02.1996 Сєвєродонецьким МВ УМВС України 0 0.00000000000 0 0 0 0
головний бухгалтер Савiєвська Наталiя Миколаївна ЕК 174946 08.07.1996 Рубiжанським МВ УМВС України 05.05.2009 17400 10.05790000000 17400 0 0 0
Усього 67301 38.90280000000 67301 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Савiєвська Наталiя Миколаївна ЕК 174946 15.07.1996 Рубiжанський МВУ МВС України в Луганськiй областi 05.05.2009 17400 10.05790000000 17400 0 0 0
Усього 17400 10.05790000000 17400 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 22.04.2011
Кворум зборів** 70.500000000000
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 2.Обрання лiчильної комiсiї. 3.Затвердження звiту Голови правлiння про фiнансову i господарську дiяльнiсть Товариства за 2010 рiк. 4.Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2010 рiк. 5.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2010 рiк. 6.Визначення типу акцiонерного Товариства та змiна найменування Товариства. 7.Внесення змiн до статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї та затвердження статуту Товариства у новiй редакцiї. 8.Звiльнення та обрання Виконавчого Органу. 9.Звiльнення та обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства. 10.Звiльнення та обрання Наглядової ради Товариства. 11.Затвердження Положення про загальнi збори акцiонерiв. 12.Затвердження Положення про Правлiння Товариства. 13.Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства. 14.Затвердження Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Пропозицiй вiд акцiонерiв про змiни до порядку денного не надходило, тому порядок денний було затверджено загальними зборами акцiонерiв. Всi питання порядку денного було розглянуто i прийнятi слiдучi рiшення: 1. Обранi Голова та секретар загальних зборiв. 2.Обрана лiчильна комiсiя у складi трьох осiб. 3. Затверджено звiт Голови Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010рiк. 4.Затверджено звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк. 5.Затверджено звiт та баланс Товариства за 2010 рiк. 6.Затвердити рiшення про змiну типу товариства з Вiдкритого акцiонерного товариства Сєвєродонецький котельно-механiчний завод на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО Сєвєродонецький котельно-механiчний завод (скорочено ПАТ СКМЗ). 7. Затвердити нову редакцiю Статуту акцiонерного товариства. 8.Обрано одноособовий виконавчий орган Товариства - директора Гапона Миколу Олексiйовича 9. Обрано Ревiзiйну комiсiю у складi 3 осiб. 10.Обрано новий склад Наглядової Ради у кiлькостi 7 осiб. 11.Затверджено Положення про загальнi збори акцiонерiв. 12.Затверджено Положення про Правлiння Товариства. 13.Затверджено Положення про Наглядову Раду Товариства. 14.Затверджено Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: збори вiдбулися

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЛФЦ-БРОК"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21842884
Місцезнаходження 91016 Україна Луганська - м.Луганськ Совєтская, 73
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №520402
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 02.03.2010
Міжміський код та телефон 0642-344-169
Факс 344-170
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Опис Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЛФЦ-БРОК" здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна Київська - Київ Б.Гринченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон 044-377-70-16
Факс 377-70-16
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Опис Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Лисенко"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35796588
Місцезнаходження 36007 Україна Полтавська - Полтава Кучеренка, 4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності № 4169
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.06.2008
Міжміський код та телефон 0532-677007
Факс 0532-677007
Вид діяльності Аудиторськa фiрмa, якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Лисенко" надає аудиторськi послуги емiтенту

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11.05.2010 164/1/10 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000076087 Акції Іменні прості Бездокументарна Іменні 13.000 172998 2248974.000 100.000000000000
Опис Торгiвля цiнними паперами емiтента здiйснюється на неорганiзованому ринку. Акцiї в лiстингу/делiстингу не знаходяться. Заяви для допуску на бiржi не подавались. Додаткова емiсiя не здiйснювалась. Змiн що до розмiру статутного фонду, кiлькостi акцiй їх номiнальної вартостi не було.
 

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Вiдкрите акцiонерне товариство "Сєвєродонецький котельно-механiчний завод" (далi - Товариство) створено згiдно iз рiшенням корпорацiї "Укрмонтажспецбуд" вiд 27 червня 1994 року, шляхом перетворення державного пiдприємства "Сєвєродонецький котельно-механiчний завод" вiдповiдно до Наказу Президента України "Про корпоратизацiю державних пiдприємств" № 210/93 вiд 15 травня 1993 року, Законiв України "Про пiдприємництво", "Про пiдприємства в Українi", "Про господарськi товариства", "Про власнiсть" та iншими законодавчими актами України. Згiдно ЗУ "Про акцiонернi товариства" 12 травня 2011р. було змiнено органiзацiйно-правову форму пiдприємства на Публiчне акцiонерне товариство "Сєвєродонецький котельно-механiчний завод" . Подiлу, злиття, приєднання та вiддiлення в Товариствi не вiдбувалось.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
Публiчне акцiонерне товариство "Сєвєродонецький котельно-механiчний завод" складається з таких структурних пiдроздiлiв: - Цех по виготовленню водопiдiгрiвувачiв, нестандартного обладнання та металевих виробiв з двома дiльницями; - Вiддiл технiчного контролю, який здiйснює контроль за якiстю продукцiї; - Енерго-механiчний вiддiл, який займається обслуговуванням та ремонтом обладнання; - Склад готової продукцiї та металу. Всi структурнi пiдроздiли Товариства знаходяться у м. Сєвєродонецьк. У звiтному роцi фiлiї, представництва, вiддiлення та iншi вiдокремленi пiдроздiли на територiї України та в iнших країнах Товариством не створювалися. Товариство не планує змiн в органiзацiйнiй структурi на наступний рiк
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного року не було.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Фiнансова звiтнiсть складена на основi даних бухгалтерського облiку, який ведеться у вiдповiдностi до Закону Українi "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та затверджених П(С)БО. Питання облiкової полiтики, по яких П(С)БО надає право вибору, визначенi у наказi Товариства вiд 02.01.2007 року № 1 "Про облiкову полiтику i органiзацiю бухгалтерського облiку" iз змiнами внесеними згiдно наказа вiд 01.04.2011 року № 31. З метою складання фiнансової звiтностi використовуються наступнi принципи i методи облiкової полiтики: - основнi засоби вiдображаються в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження i виготовлення з урахуванням сум декiлькох обов'язкових iндексацiй, якi були проведенi за рiшеннями Кабiнету Мiнiстрiв України у зв'язку з iнфляцiєю, починаючи з 1992 по 1995 роки; - нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється прямолiйним методом; - до складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв (МНМА) вiдносяться предмети вартiстю менше 1000,00 грн., строк експлуатацiї яких бiльше року. Амортизацiя МНМА нараховується у розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi в першому мiсяцi використання об'єкта; - амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом протягом строку їх корисного використання; - лiквiдацiйна вартiсть нематерiальних активiв дорiвнює нулю; - фiнансовi iнвестицiї облiковуються згiдно П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї "; - необоротнi активи, призначенi для продажу, облiковуються згiдно П(С)БО 27 "Необоротнi активи, призначенi для продажу, та припинена дiяльнiсть"; - iнвестицiйна нерухомiсть облiковується згiдно П(С)БО 32 "Iнвестицiйна нерухомiсть"; - запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi по первiснiй вартостi згiдно П(С)БО 9 "Запаси". Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування. Транспортно - заготiвельнi витрати (затрати на заготiвку запасiв, транспортування запасiв i т. д.) вiдносяться до собiвартостi придбаних запасiв. При вiдпуску запасiв у виробництво, продаж та iншому вибуттi оцiнка їх здiйсн юється методом ФiФО; - дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отриманя Товариством майбутнiх економiчних вигод та може бути достовiрно визначена її сума. Резерв сумнiвних боргiв створюється тiльки по безнадiйнiй дебiторськiй заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги. Величина резерву сумнiвних боргiв визначається виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв; - забезпечення для вiдшкодування наступних витрат не створюється; - облiк витрат передбачає застосування лише рахункiв класу 9; - дохiд визначається в разi наявностi всiх наведених умов в П(С)БО 15 "Дохiд"; - витрати визначаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi. Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходами певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того перiоду, в якому вони були здiйсненi; - постiйнi загальновиробничi витрати розподiляються на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподiлу - заробiтної плати основних виробничих працiвникiв, при нормальнiй потужностi; - витрати на податок на прибуток включають податки, розрахованi у вiдповiдностi до дiючого податкового законодавства України, з урахуванням вiдстроченого податкового зобов'язання i вiдстроченого податкового активу, згiдно П(С)БО 17 "Податок на прибуток" на дату балансу; - звiтним сегментом вважати - господарський.
Текст аудиторського висновку
АУДИТОРСЬКИЙ ЗВIТ (ВИСНОВОК) щодо повного пакету фiнансових звiтiв загального призначення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Сєвєродонецький котельно-механiчний завод" станом на 31 грудня 2011 року. 1. Адресат. Аудиторський звiт призначається для власникiв цiнних паперiв та керiвництва ПАТ "Сєвєродонецький котельно-механiчний завод", фiнансовий звiт якого перевiряється, i може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом. 2. Вступний параграф: 2.1 Основнi вiдомостi про емiтента : Повна назва Публiчне акцiонерне товариство "Сєвєродонецький котельно- механiчний завод" Скорочена назва ПАТ "Сєвєродонецький котельно- механiчний завод" Код за ЕДРПОУ 01412472 Мiсцезнаходження: 93404, Україна, м. Сєвєродонецьк, Луганської обл., вул. Пивоварова, буд.1-Е Дата реєстрацiї 28.06.1994р. Дата внесення змiн до установчих документiв 12.05.2011р. 2.2 Опис аудиторської перевiрки та опис важливих аспектiв облiкової полiтики Ми провели аудит у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 122-2 вiд 31 березня 2011 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 700 Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi, МСА 705 Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора, МСА 706 Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог а також зобов язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обгрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах, а також оцiнку i застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час пере-вiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на обгрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягу перiоду перевiрки. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є надання аудиторовi можливостi висловити думку стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi. На нашу думку, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської думки. Аудиторський звiт (висновок) складено вiдповiдно до пункту 15 частини другої статтi 7, пунктiв 8, 9, 13 статтi 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", Законiв України "Про аудиторську дiяльнiсть", "Про акцiонернi товариства", Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг з урахуванням вимог Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29 вересня 2011р. №1360 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011 р. за № 1358/20096. Фiнансова звiтнiсть ТОВАРИСТВА пiдготовлена згiдно формату Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Облiкова полiтика ПАТ "Сєвєродонецький котельно-механiчний завод" вiдповiдає вимогам Нацiональних стандартiв фiнансової звiтностi. Рiчна фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку ПАТ "Сєвєродонецький котельно-механiчний завод" станом на кiнець останнього дня звiтного року. Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, на розкриття умовних активiв i зобов язань на звiтну дату, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду. 2.3.Опис перевiреної фiнансової iнформацiї Аудитором проводилась вибiркова перевiрка фiнансових звiтiв якi складають повний комплект фiнансової звiтностi у складi: - форма № 1 Баланс станом на 31.12.2011 р., - форма № 2 Звiт про фiнансовi результати за 2011 р., - форма № 3 Звiт про рух грошових коштiв за 2011 р., - форма № 4 Звiт про власний капiтал за 2011 р., - форма № 5 Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2011 р., 2.4. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки; виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдного використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента у вiдповiдностi з вимогами МСА № 200 Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та ви-користання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку, облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду. 2.5. Вiдповiдальнiсть аудитора. Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту, який було проведено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд аудиторiв дотримання етичних вимог, а також планування i виконання аудиту для отримання обгрунтованої впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежав вiд судження аудитора та включав оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглянув заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб єктом господарювання фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб єкта господарювання. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використання облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. Процедури аудиту було сформовано з врахуванням оцiнених ризикiв суттєвого викривлення фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства чи помилок у вiдповiдностi з МСА 240 Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi. Аудиторськi докази, отриманi Аудитором, є достатнiми i прийнятними для формулювання пiдстави для висловлення модифiкованої аудиторської думки. 2.6. Аудиторська думка 2.6.1.Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки: 2.6.1.1 Обмеження обсягу роботи аудитора Аудитор не спостерiгав за iнвентаризацiєю наявних основних засобiв та матерiальних запасiв станом на 01.11.2011 р., оскiльки ця дата передувала призначенню аудитора Товариства. Через характер облiкових записiв товариства аудитор не мав змоги пiдтвердити кiлькiсть запасiв за допомогою iнших аудиторських процедур. Аудитор не мав змоги отримати достатнi i прийнятнi аудиторськi докази для об?рунтування думки стосовно оцiнки дебiторської та кредиторської заборгованостi. На думку аудитора, можливий вплив на фiнансову звiтнiсть невиявлених викривлень може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим. Фiнансова звiтнiсть складена на основi реальних даних бухгалтерського облiку вiдповiдно до вимог Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку i не мiстить iстотних суперечностей. Умовно-позитивна думка: На думку аудитора, за винятком можливого впливу, про який йдеться у попередньому параграфi, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення умовно - позитивної аудиторської думки про вiдповiднiсть дiйсного фiнансового стану результатiв дiяльностi ПУБЛ?ЧНОГО АКЦ?ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Сєвєродонецький котельно-механiчний завод" за 2011 рiк. Аудитор висловлює думку, що фiнансова звiтнiсть ПУБЛ?ЧНОГО АКЦ?ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Сєвєродонецький котельно-механiчний завод" в усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно подає фiнансову iнформацiю про пiдприємство станом на 31.12.2011р. згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, а також згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi та вiдповiдно вимогам дiючого законодавства України. Фiнансова звiтнiсть складена на основi дiйсних облiкових оцiнок. В ходi перевiрки Аудитор не отримав свiдоцтв щодо iснування загрози безперервностi дiяльностi Товариства. 2.7. ?НША ДОПОМ?ЖНА ?НФОРМАЦ?Я 2.7.1 Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень 155 Статутний капiтал акцiонерного товариства. Чистi активи розраховуються як рiзниця мiж сумою необоротних активiв, оборотних активiв, витрат майбутнiх перiодiв та сумою довгострокових зобов язань, короткострокових зобов язань, забезпеченням наступних виплат та платежiв, доходiв майбутнiх перiодiв: На початок 2011 року (1504+ 2283 + 6)-553 = 3240 тис. грн. На кiнець 2011 року (1230 + 1481 + 5)-283 = 2433 тис. грн. Станом на 31.12.2011 року чистi активи товариства перевищують статутний капiтал на 184 тис. грн., що задовольняє вимогам п.3 ст.155 ЦКУ Статутний капiтал акцiонерного товариства. 2.7.2 Вiдповiднiсть мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю. Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть. Аудитором була проведена перевiрка Звiту про корпоративне управлiння на вiдповiднiсть вимогам Рiшення вiд 20.10.2011 №1482 Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку "Змiни до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". В результатi проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактiв про iншi подiї, iнформацiя про якi мала б надаватись користувачам звiтностi згiдно з вимогами статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв, ми можемо зробити висновок, що iнформацiя про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до змiни вартостi його цiнних паперiв i визнаються частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" своєчасно оприлюднюється Товариством та надається користувачам звiтностi. Аудитор не отримав достатнi та прийнятнi аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлення у зв язку з iнформацiю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї. 2.7.3. Виконання значних правочинiв Значний правочин - правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi; Аудитор виконав процедури на вiдповiднiсть законодавству у частинi вимог до закону. Товариство у 2011 роцi вiдповiдно до ст..70 Закону України "Про акцiонернi товариства" мало виконання двох договорiв, якi пiдпадають пiд визначення значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) Вартiсть активiв станом на 31.12.2010 року складає 3793 тис.грн. Сума мiнiмального правочину, яка пiдлягала аудиторським процедурам складає 379,3 тис. грн.. На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства виконання значних правочинiв. 2.7.4 Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства Згiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" Наглядова рада акцiонерного товариства може прийняти рiшення щодо запровадження в товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту). Наглядова рада за пропозицiєю голови наглядової ради в установленому порядку має право обрати корпоративного секретаря, який вiдповiдає за взаємодiю акцiонерного товариства з акцiонерами та/або iнвесторами. Стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту повинен вiдповiдати Закону України "Про акцiонернi товариства". Наглядова рада акцiонерного товариства не прийняла рiшення щодо запровадження в товариствi посади внутрiшнього аудитора .Цю функцiю в Товариствi виконує Контрольно-ревiзiйна комiсiя. Формування складу органiв корпоративного управлiння здiйснюється вiдповiдно до Статуту а також згiдно прийнятого рiшення загальних зборiв публiчного акцiонерного товариства "Сєвєродонецький котельно-механiчний завод" вiд 22.04.2011 року. Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння: -Загальнi збори акцiонерiв; - Наглядова рада; - Одноособовий виконавчий орган - Директор; - Ревiзiйна комiсiя. Вiдповiдно статуту в товариствi може бути створена служба внутрiшнього аудиту, але на момент перевiрки така служба вiдсутня. Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується Статутом. Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України "Про акцiонернi товариства" - до 30 квiтня. Фактична перiодичнiсть засiдань наглядової ради вiдповiдає термiнам визначеним Законом України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту - не рiдше одного разу на квартал. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства протягом звiтного року здiйснювався контрольно-ревiзiйною комiсiєю Товариства, яка затверджена рiшенням Загальних зборiв Товариства вiд 22.04.2011р. Аудитор, розглянувши стан внутрiшнього контролю ПАТ "Сєвєродонецький котельно- механiчний завод", вважає за необхiдне зазначити наступне: Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль. Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв ТОВАРИСТВА, достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний (поточний) i подальший контроль. Керiвництво ПАТ "Сєвєродонецький котельно-механiчний завод" в повнiй мiрi розумiє перспективу розвитку внутрiшнього аудиту та його значимiсть i важливiсть. Оцiнюючи вищенаведене, незалежним аудитором зроблено висновок щодо адекватностi процедур внутрiшнього контролю у ПАТ "Сєвєродонецький котельно-механiчний завод". Систему внутрiшнього контролю можна вважати достатньою. За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" можна зробити висновок, що прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi, в цiлому, вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту, 2.7.5. ?дентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 ?дентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб єкта господарювання i його середовища, аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства при аудитi фiнансової звiтностi". Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв дiяльностi суб єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв. У поточнiй дiяльностi ПАТ "Сєвєродонецький котельно-механiчний завод" наражається на зовнiшнi та внутрiшнi ризики. Загальну стратегiю управлiння ризиками в ПАТ "Сєвєродонецький котельно-механiчний завод" визначає Наглядова рада, а загальне керiвництво управлiнням ризиками здiйснює директор. Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення ПАТ "Сєвєродонецький котельно-механiчний завод" внаслiдок шахрайства. 2.8. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: Назва аудиторської фiрми Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма Лисенко Код ЄДРПОУ юридичної особи 35796588 Юридична адреса 36007 м.Полтава, вул.Кучеренка,4, кв.49 Мiсцезнаходження юридичної особи 36014, м.Полтава, вул.Фрунзе,2 к.206 Номер, дата видачi свiдоцтва про державну реєстрацiю Серiя А00 №789488 видане Виконавчим комiтетом Полтавської мiської ради 03.03.2008 р. запис 1 588 102 0000 Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру суб?єктiв, якi можуть здiйснювати Аудиторську дiяльнiсть Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 4169, видане рiшенням АПУ вiд 26.06.2008 р. №191/3, чинне до 26.06.2013 р. Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що надають послуги на ринку цiнних паперiв Телефон e-mail 505582871 lysenko-poltava@rambler.ru Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту: Дата и номер договору на проведення аудиту Договiр №4/2012 вiд 31.01. 2012 р. Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту 01.02.2012 р. - 29 03.2012 р. Директор ТОВ АФ Лисенко сертифiкат серiї А №000656,виданий рiшенням АПУ № 41 вiд 25.01.96р., строком дiї до 25.01.2015 р.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
Основними видами продукцiї, що виробляє Товариство, є: - пiдiгрiвачi; - будiвельнi металевi конструкцiї та вироби; - металевi резервуари; - промислове теплообмiнне обладання. У 2011 роцi майже у 3,5 рази збiльшився у грошовому вираженнi обсяг виробництва пiдiгрiвачiв та послуги з ремонту останнiх. В загальному обсязi виготовленої продукцiї виробництво пiдiгрiвачiв та послуги з їх ремонту склали найбiльш вагому частину - 39,4%. Близько 32% виготовлених пiдiгрiвачiв поставленi для потреб комунальних пiдприємств м.Сєвєродонецька, за договорами с ПП Велика китайська стiна. Бiльш, нiж у 2,7 рази збiльшився у грошовому вираженi обсяг виробництва металевих конструкцiй та зайняв друге по значенню мiсце в загальному обсязi виробництва. Питома вага виготовлених металевих конструкцiй склала 28,7%. Значна частина 34,9%, виготовлених металоконструкцiй в кiлькостi 50 тн була поставлена за договорами Сєвєродонецькому об'єданню Азот , 14,8% металоконструкцiй в кiлькостi 24 тн поставленi за договором ТОВ Рубiжанськхiмбуд. Слiдучу по значенню питому вагу в загальному обсязi зайняло виробництво металевих ємностей та послуг з їх ремонту-13,2%. Найбiльш значна частина ємностей - 27,5% на суму 197,0 тис.грн. виготовлена та вiдвантажена за договором ТОВ Куб-Газ м.Луганськ, 22% ємностей на суму 157,4 тис.грн. виготовленi за договором з ТОВ Новi технологiї м.Луганськ. Виготовлення промислового теплообмiнного обладнання в загальному обсязi склало 7,9 % на суму 464,7 тис.грн. Теплообмiнне обладнання, в якостi масло охолоджувачiв, в повному обсязi поставлено за договором з ТОВ Агропромтранс м.Днiпропетровськ. Головнi постачальники сировини: ТОВ Альфа-Метал-Компанi м.Луганськ, ТОВ Дiалог Плюс м.Донецьк, ПП Укрстальстрой м.Днiпропетровськ, ПП Укрхiмпромсервiс м.Сєвєродонецьк. Для Товариства головнi ризики- це рост i нестабiльнiсть цiн на металопрокат. З метою запобiгання збиткiв вiд росту цiн на матерiали Товариство переглядало цiни на власну продукцiю, робились страховi запаси металопрокату, значна частнина продукцiї вiдвантажувалась на умовах попередньої оплати. З метою розширення ринкiв збуту продукцiї Товариство приймало наступнi дiї: розмiщували рекламу на продукцiю в засобах масової iнформацiї, сторiнках в Iнтернетi, договори про дiлерськi послуги(Агропромтранс м.Днiпропетровськ, Тєхсодействiє м.Сєвєродонецьк).
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
Товариство за останнi п'ять рокiв придбало в основному основнi засоби виробничого призначення на суму - 506 тис. грн., у т. ч.: - машин та обладнання - 447 тис. грн. - iншi - 59 тис. грн. В процентному вiдношеннi вiд загальної суми придбання становить: 2007 р. - 18,80%, 2008 р. - 51,25%, 2009 р. - 6,26%, 2010 р.-5,27%, 2011 р. - 4,41%. Протягом п'яти рокiв основним вiдчуженням активiв було: - продаж та списання транспортних засобiв на суму 18 тис. грн. - продаж та списання морально та фiзично зношеного обладнання на суму 16 тис.грн. Товариство планує освоєння нового виду конкурентноспроможної продукцiї теплотехнiчного обладнання, яке неможливо здiйснити без оновлення дiючого обладнання. Цi придбання можуть бути здiйсненi тiльки за рахунок iнвестицiй. На теперiшнiй час залучення iнвестицiй знаходиться в стадiї розробок.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Всi основнi засоби використовуються у господарськiй дiяльностi i призначенi для виробництва, реалiзацiї робiт, послуг, здачi в оренду. Орендованих основних засобiв та засобiв невиробничого призначення - нема. Основнi засоби знаходяться на територiї Товариства. Екологiчних питань, що можуть позначитися на використаннi активiв Товариства - немає. У 2011 роцi збiльшення обсягiв виробництва склало 106,8% до 2010 року. Середнеє завантаження виробничих потужностей протягом 2011 року склало 73,8%. Найбiльше завантаження потужностей здiйснювалось у 1 та 3 кварталах, на рiвнi 80%. Спад виробництва мав мiсце у 2 кварталi, виробничi потужностi були завантаженi на 65%. Завод працював в режимi скороченого робочого тижня в квiтнi i в травнi мiсяцi.У 4 кварталi значний спад виробництва прийшовся на грудень мiсяць ,що вплинуло на середнє за квартал завантаження потужностей на рiвнi 70%. Капiтальне будiвництво не передбачено. Виробничi площi достатнi для тих обсягiв виробництва якi виконує Товариство. При виготовленнi окремих видiв продукцiї, Товариство своїми силами виготовляє штампи, пристосування, якi необхiднi для виконаня окремих видiв робiт. Незавершене будiвництво Товариства - це котельна, закiнчення якої i пуск в дiю не планується в найближчий час. Примiщення котельнi площею в 108м2 здано в оренду на 10 рокiв ТОВ "КАГАН".
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
На дiяльнiсть емiтента впливають наступнi проблеми: -економiчна криза; -полiтична i економiчна нестабiльнiсть в державi ; -постiйне зростання цiн на метал, паливо, газ,електроенергiю i т. п. ; - зростання податкiв; -зупинка будiвництва, консервацiя пiдприємств. Цi проблеми приводять до значного зниження купiвельної спроможностi споживачiв.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
Штрафнi санкцiї, пенi, неустойки в сумi 217 тис.грн. в т.ч.: - за нестворенi робочi мiсця для iнвалiдiв - 18 тис. грн; - погашення збиткiв по претензiї - 199 тис.грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
У звiтному роцi власний капiтал Товариства зменшився у порiвняннi з 2010 роком. Його загальна сума станом на 31.12.2011 року становить 2433 тис. грн. i складається iз статутного капiталу у сумi 2249 тис. грн., iншого додаткового капiталу у сумi 391 тис. грн., резервного капiталу у сумi 248 тис. грн. та непокритого збитку у сумi 455 тис. грн. Власний капiтал станом на 31.12.2011 р. має таку структуру: -статутний капiтал-77,9% -iнший додатковий капiтал -13,5% -резервний капiтал -8,6% Власний капiтал станом на 31.12.11 р. перекриває поточнi зобов`язання у 9 разiв, станом на 31.12.10 р. у 6 разiв. Доля власного капiталу складає 90%, доля зобов`язань складає 10%. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi складає 0,36 та свiдчить про наявнiсть достатнього обсягу лiквiдних активiв для погашення поточної кредиторської заборгованiстьi . Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi складає 1,35 та свiдчить, що Товариство має достатньо поточних активiв для погашення поточних зобов'язань.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
Виробництво продукцiї здiйснювалось на пiдставi замовлень споживачiв або укладених договорiв на виробництво та поставку продукцiї. Товариство свої зобо`язання за договорами, термiн дiї яких обмежувався звiтним роком - виконано. Договори укладенi на прикiнцi року, будуть виконанi у 1 кварталi 2012 року.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Подальша дiяльнiсть Товариства залежить вiд фiнансової стабiльностi в країнi, та Товариства. Головна перспектива Товариства - це пiдготовка та освоєння нового виду конкурентноспроможної продукцiї технологiчного обладнання. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому - це фiнансовий стан Товариства, реконструкцiя та розширення виробництва за рахунок iнвестицiй.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
У зв'язку з специфiкою нашого виробництва i виконання робiт з виготовлення обладнання по заказному методу, Товариству немає необхiдностi в виконаннi дослiджень та розробок. Товариством не витрачались кошти на дослiдження та розробки.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Судовi справи, стороною в яких виступає Товариство, або його посадовi особи - вiдсутнi.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
За звiтний перiод незвичайних та виняткових подiй у фiнансово-господарьськiй дiяльностi Товариства, якi б суттєво вплинули на розмiр доходу вiд операцiйної дiяльностi - не вiдбувалось. Товариство не має: - у статутному капiталi державної частки; -стратегiчного значення для економiки та безпеки держави; -монопольного (домiнуючого) становища. ПАТ "Сєвєродонецький котельно-механiчний завод" самостiйне пiдприємство i не належить до будь-яких об`єднань. Товариство за допомогою до рейтингових агенств не зверталося. Основним джерелом iнформацiї для фiнансового аналiзу є бухгалтерська (фiнансова) звiтнiсть Товариства за три останнi календарнi роки. Аналiз господарювання Товариства за три останнi роки: Коефiцiєнт покриття: за 2009 р.-11,05; за 2010 р. - 4,13; за 2011 р. - 5,23 Коефiцiєнт покриття показує на достатнiсть ресурсiв Товариства, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов'язань. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi: за 2009 р.- 4,0; за 2010 р. - 0,48; за 2011 р. -0,36 Аналiз лiквiдностi товариства дозволяє визначити, що Товариство спроможне сплачувати свої поточнi зобов'язання. Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi: за 2009 р.- 5,0; за 2010 р. - 1,31 ; за 2011 р. - 1,35 Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi вiдображає платiжнi можливостi Товариства щодо сплати поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахункiв з дебiторами. Чистий оборотний капiтал на кiнець звiтного року складає 1198 тис. грн. i свiдчить про спроможнiсть Товариства сплачувати свої поточнi зобов'язання та розширювати подальшу дiяльнiсть. Коефiцiент платоспроможностi (автономiї): за 2009 р.-0,95, за 2010 р. - 0,85; за 2011 р. - 0,9 Коефiцiєнт фiнансування: за 2009 р.-0,05, за 2010 р. - 0,17; за 2011 р. - 0,12 Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами: за 2009 р.-10,05, за 2010 р. - 3,13; за 2011 р. - 4,23 Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу: за 2009 р.-0,55, за 2010 р. - 0,53; за 2011 р. - 0,49 Коефiцiєнти платоспроможностi свiдчать про те, що Товариство має стiйке фiнансове положення протягом останнiх трьох рокiв. Дивiденди за 2011 рiк не нараховувалися та не сплачувалися тому, що Товариство отримало збитки у розмiрi 807 тис.грн.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1275.000 1138.000 0.000 0.000 1275.000 1138.000
будівлі та споруди 897.000 814.000 0.000 0.000 897.000 814.000
машини та обладнання 348.000 282.000 0.000 0.000 348.000 282.000
транспортні засоби 9.000 7.000 0.000 0.000 9.000 7.000
інші 21.000 35.000 0.000 0.000 21.000 35.000
2. Невиробничого призначення: 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Усього 1275.000 1138.000 0.000 0.000 1275.000 1138.000
Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): ПАТ "СКМЗ", (далi - Товариство), спецiалiзується на виготовленнi металевих конструкцiй, допомiжного обладнання для парових котлiв: конденсатори, пiдiгрiвачi, парозбiрники для житлово-комунальних та будiвельних органiзацiй. Товариство розташовано у мiстi Сєвєродонецьку i займає земельну дiлянку площею 3,71 га. Термiн користування основними засобами - рiзний. Так, будинок головного корпусу - введено у експлуатацiю у 1964 роцi, кабельну трасу - у 1965 роцi, гаражi - у 1969-1999 роках, стоянку електрокар - у 1984 роцi, заправочну станцiю - у 1994 роцi, будинок вузлiв трубопроводiв - у 1987 роцi. Машини i обладнання було придбано у 1953-1966 роках, 1981-1991 роках. Первiсна вартiсть основних засобiв: Первiсна вартiсть усiх основних засобiв на кiнець перiоду становить 4397 тис.грн., по яких нараховано амортизацiї в сумi 3259 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв: Станом на 31.12.2011 року Товариство має повнiстю амортизованi засоби у сумi 136 тис.грн. по первiснiй вартостi, що складає 3,1% вiд первiсної вартостi усiх основних засобiв. Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець року склав 74 %, у порiвняннi з початком року коефiцiєнт зносу основних засобiв збiльшився, що свiдчить про вiдсутнiсть значного вiдновлення основних засобiв. Ступiнь використання основних засобiв: Ступiнь використання основних засобiв такий: - будiвлi i споруди 100 % - машини та обладнання 95 % - транспортнi засоби 100 % - iншi 80% Сума нарахованого зносу: у 2011 роцi було нараховано зносу 156 тис.грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: суттєвих змiн не було Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: Основних засобiв в заставi i з обмеженим правом власностi - немає.
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 2433.000 3240.000
Статутний капітал (тис. грн.) 2249.000 2249.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 2249.000 2249.000
Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = (Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв) - (Довгостроковi зобов'язання + Поточнi зобов'язання + Забезпечення наступних виплат i платежiв + Доходи майбутнiх перiодiв). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 184 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить184 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 991 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 991 тис.грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.
13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0.000 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 40.000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов'язання X 243.000 X X
Усього зобов'язань X 283.000 X X
Опис: Загальна сума зобов`язань у 2011 роцi 283 тис.грн.Вона складається з заборгованостi:-кредиторської за товари, роботи, послуги в сумi 2 тис.грн.; у порiвняннi з 2010 роком зменьшилась : - з одержаних авансiв - 40 тис.грн; - з бюджетом в сумi 40 тис.грн., у т.числi - податок на прибуток - 13,0 тис.грн., - податок з доходiв фiзичних осiб - 17 тис.грн, - мiсцевi податки та iншi обовязковi платежi - 10 тис.грн; - зi страхуванням - 48 тис.грн.; - з оплати працi - 96 тис.грн. (заборгованiсть за грудень 2011 року); - з учасниками -47 тис.грн.; - податковий кредит - 10 тис.грн.
13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Ємностi 38.4 тн 771.00 13.20 38.4 тн 771.00 13.20
2 Водопiдiгрiвачi 93.6 тн 2305.40 39.40 93.6 тн 2305.40 39.40
3 Металевi конструкцiї 142.3 тн 1680.80 28.70 142.3 тн 1680.80 28.70
4 Вузли та деталi обладнання 15.0 тн 428.80 7.30 15.0 тн 428.80 7.30
5 Послуги механiчнi 203.2 тис. грн. 203.20 3.50 203.2 тис. грн 203.20 3.50
6 Промислове теплообмiнне обладання 17.4 тн 464.70 7.90 17.4 тн 464.70 7.90
13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Матерiальнi витрати 53.00
2 Витрати на оплату працi 18.00
3 Вiдрахування на соцiальнi заходи 7.00
4 Загальновиробничi витрати 22.00

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
1
2
3
22.04.2011 27.04.2011 Зміна складу посадових осіб емітента

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2011 1 0
2 2010 1 0
3 2009 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Реєстратор X
Депозитарій X
Інше (запишіть): д/н Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Внесення змін до статуту товариства X
Прийняття рішення про зміну типу товариства X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень X
Інше (запишіть): Причин скликання позачергових зборiв не було Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради 7
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 5
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 7
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) комiтети не створювались
Інші (запишіть) комiтети не створювались

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) Так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №13 вiд 22.04.2011 р.) встановлено розмiр винагороди для членiв Наглядової Ради вiд 1 до 4 -х мiнiмальних заробiтних плат.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/н X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4.00


Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
Члени правління (директор) Ні Ні Ні
Загальний відділ Ні Ні Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Ні Ні
Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні
Секретар правління Ні Ні Ні
Секретар загальних зборів Ні Ні Ні
Секретар наглядової ради Так Так Так
Корпоративний секретар Ні Ні Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні Ні Ні
Інше(запишіть): д/н Ні Ні Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Так Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови правління Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів правління Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження аудитора Ні Так Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Ні
Статут та внутрішні документи Так Так Так Ні Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Так Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Так Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Правління або директор X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Змiна мiсця проживання аудитора

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так Ні
Ревізійна комісія X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Iнших перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства не вiдбувалось

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): д/н
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень особи X
Не задовольняли умови договору з особою X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів X
суду X
Інше (запишіть) перехiд з документарної форми iснування цiнних паперiв в бездокументарну - обрання Зберiгача цiнних паперiв

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року д/н

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

Річна фінансова звітність

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 31.12.2011
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Сєвєродонецький котельно-механiчний завод" за ЄДРПОУ 01412472
Територія за КОАТУУ 4412900000
Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління за КОДУ 0
Вид економічної діяльності Виробництво металевих резервуарiв, цистерн та контейнерiв за КВЕД 28.21.0
Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума
Адреса Україна Луганська обл. 93402 м.Сєвєродонецьк вул.Пивоварова,1Е
Середня кількість працівників 96
Баланс станом на 31.12.2011
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 3 2
- первісна вартість 011 5 5
- накопичена амортизація 012 ( 2 ) ( 3 )
Незавершені капітальні інвестиції 020 93 90
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 1275 1138
- первісна вартість 031 4378 4397
- знос 032 ( 3103 ) ( 3259 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
- інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 133 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 1504 1230
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 1535 1090
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 15 0
Товари 140 9 8
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 372 210
- первісна вартість 161 382 215
- резерв сумнівних боргів 162 ( 10 ) ( 5 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
- за бюджетом 170 0 5
- за виданими авансами 180 42 58
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 0 0
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 265 103
- у т.ч. в касі 231 0 0
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 45 7
Усього за розділом II 260 2283 1481
III. Витрати майбутніх періодів 270 6 5
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 3793 2716
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 2249 2249
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 391 391
Резервний капітал 340 248 248
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 352 -455
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 3240 2433
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0
Усього за розділом II 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 19 2
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 269 40
- з бюджетом 550 70 40
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 44 48
- з оплати праці 580 90 96
- з учасниками 590 47 47
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 14 10
Усього за розділом IV 620 553 283
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 3793 2716
Примітки При складаннi балансу були використанi принципи та методи облiкової полiтики визначенi наказом про облiкову полiтику. Протягом року були змiни в облiковiй полiтицi, в зв язку iз змiнами в законодавствi. Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення та виготовлення з урахуванням сум декiлькох обов'язкових iндексацiй, якi були проведенi за рiшеннями Кабiнету Мiнiстрiв України у зв'язку з iнфляцiєю, починаючи з 1992 по 1995 роки. Оцiнка запасiв на дату балансу вiдображена в Балансi по первiснiй вартостi. Основними дебiторами є: - ВАТ "Iнтерпайп" 99 тис. грн.; - ТОВ "Новi технологiї" 63 тис. грн - ТОВ "Каган" 36 тис. грн.; Величина резерву сумнiвних боргiв визначена виходячи з абсолютної суми сумнiвної заборгованостi за товари, роботи, послуги. За 2011 рiк резерв сумнiвних боргiв нарахований у сумi 4 тис.грн. Iншi поточнi зобов'язання складають 10 тис. грн. у т. ч.: - податковий кредит по ПДВ - 10 тис.грн.
Керівник Гапон Микола Олексiйович
Головний бухгалтер Савiєвська Наталiя Миколаївна

Звіт про фінансові результати за 2011 рік
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 7097 6571
Податок на додану вартість 015 1183 1095
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 5914 5476
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 5462 ) ( 5157 )
Валовий:
- прибуток 050 452 319
- збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 178 120
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 ( 971 ) ( 836 )
Витрати на збут 080 ( 26 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 090 ( 266 ) ( 44 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 0 0
- збиток 105 ( 633 ) ( 441 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші доходи 130 0 0
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 0 0
- збиток 175 ( 633 ) ( 441 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 174 ) ( 18 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 0 0
- збиток 195 ( 807 ) ( 459 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 0 0
- збиток 225 ( 807 ) ( 459 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 3221 3110
Витрати на оплату праці 240 2013 1669
Відрахування на соціальні заходи 250 748 629
Амортизація 260 157 181
Інші операційни витрати 270 553 435
Разом 280 6692 6024
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 172998.00000000 172998.00000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 172998.00000000 172998.00000000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 -4.66479000 -2.65321000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 -4.66479000 -2.65321000
Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000
Примітки Доходи i витрати в Звiтi про фiнансовi результати визначенi з дотриманням принципiв: нарахування, вiдповiдностi та перiодичностi. У статтi "iншi операцiйнi доходи" вiдображенi доходи вiд: - операцiйної оренди 128 тис. грн. - вiд реалiзацiї оборотних активiв 41 тис. грн. - списання кредиторської заборгованостi 9 тис. грн. У статтi "iншi операцiйнi витрати" вiдображенi: - собiвартiсть реалiзованих необоротних активiв 31 тис. грн. -списання сумнiвних та безнадiйних боргiв 5 тис.грн. - штрафи, пiнi, неустойки 217 тис.грн. - iншi витрати операцiйної дiяльностi 13 тис.грн. Податок на прибуток до 31.03.2011р. розрахований згiдно Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємства" за ставкою 25%. З 01.04.2011р. згiдно роздiлу III "Податкового Кодексу України" за ставкою 23%
Керівник Гапон Микола Олексiйович
Головний бухгалтер Савiєвська Наталiя Миколаївна

Звіт про рух грошових коштів
за 2011 рік
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 7009 6452
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 40 269
Повернення авансів 030 1 100
Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 0 13
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 37 0
Борників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 0 1
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 3608 ) ( 4592 )
Авансів 095 ( 58 ) ( 42 )
Повернення авансів 100 ( 33 ) ( 2 )
Працівникам 105 ( 1632 ) ( 1332 )
Витрат на відрядження 110 ( 10 ) ( 4 )
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 651 ) ( 406 )
Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 30 ) ( 18 )
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 819 ) ( 666 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 ( 369 ) ( 266 )
Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 145 ( 13 ) ( 14 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -136 -507
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -136 -507
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій 180 0 0
- необоротних активів 190 0 0
- майнових комплексів 200 0 0
Отримані:
- відсотки 210 0 0
- дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
- фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 )
- необоротних активів 250 ( 26 ) ( 39 )
- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -26 -39
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -26 -39
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 0 0
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 ( 0 ) ( 0 )
Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 360 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 0
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 0 0
Чистий рух коштів за звітній період 400 -162 -546
Залишок коштів на початок року 410 265 811
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 103 265
Примітки Негрошовi операцiї операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi потягом року не здiйснювались. У звiтному перiодi позики не одержували. Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi складається з грошових коштiв для придбання необоротних активiв 26 тис. грн. Протягом року кошти використовувались на виробничi потреби. Цiлiснi майновi комплекси не придбавалися та не продавалися. Залишок коштiв на кiнець року становить 103 тис.грн.
Керівник Гапон Микола Олексiйович
Головний бухгалтер Савiєвська Наталiя Миколаївна

Звіт про власний капітал
за 2011 рік

Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 2249 0 0 391 248 352 0 0 3240
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 2249 0 0 391 248 352 0 0 3240
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 -807 0 0 -807
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплений акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 -807 0 0 -807
Залишок на кінець року 300 2249 0 0 391 248 -455 0 0 2433
Примітки Власний капiтал товариства складається з статутного капiталу, iншого додаткового капiталу, резервного капiталу та непокритого збитку. Резервний капiтал вiдображає суму резервiв, створених вiдповiдно до установчих документiв. Станом на 31.12.2011 р. статутний капiтал становить 2249 тис. грн. Загальна кiлькiсть випущених акцiй 172998 шт., номiнальною вартiстю 13 грн. за кожну. Всi акцiї простi iменнi. Змiн за звiтний перiод у кiлькостi акцiй протягом року не було. Розмiр статутного капiталу зафiксовано в установчих документах як загальну суму вартостi активiв, якi є внеском власникiв капiталу товариства. Акцiй, належних державi немає. Iнший додатковий капiтал складається iз сум iндексацiї основних засобiв. На кiнець року його сума становить 391 тис. грн. Протягом року змiн iншого додаткового капiталу не було. Станом на 31.12.2011 р. Товариство має непокритий збиток у сумi 455 тис. грн.
Керівник Гапон Микола Олексiйович
Головний бухгалтер Савiєвська Наталiя Миколаївна

Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік
I. Нематеріальні активи
Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на комерційні позначення 030 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Права на об'єкти промислової властивості 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Авторське право та суміжні з ним права 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші нематеріальні активи 070 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 3
Разом 080 5 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 3
Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0
II. Основні засоби
Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду
первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 2516 1619 0 0 0 0 0 84 0 5 4 2521 1707 0 0 0 0
Машини та обладнання 130 1510 1162 6 0 0 0 0 56 0 7 23 1523 1241 0 0 52 51
Транспортні засоби 140 166 157 0 0 0 0 0 2 0 0 0 166 159 0 0 0 0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 169 148 12 0 0 0 0 13 0 -12 -27 169 134 0 0 0 0
Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші основні засоби 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 17 17 1 0 0 0 0 1 0 0 0 18 18 0 0 0 0
Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші необоротні матеріальні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом 260 4378 3103 19 0 0 0 0 156 0 0 0 4397 3259 0 0 52 51
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 0
вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 136
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0
III. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 0 71
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 22 16
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів 300 0 3
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0 0
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0
Інші 330 0 0
Разом 340 22 90
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0
IV. Фінансові інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
довгострокові поточні
1 2 3 4 5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства
350 0 0 0
дочірні підприємства 360 0 0 0
спільну діяльність 370 0 0 0
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств
380 0 0 0
акції 390 0 0 0
облігації 400 0 0 0
інші 410 0 0 0
Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 0 0
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 0
за справедливою вартістю (422) 0
за амортизованою вартістю (423) 0
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) 0
за справедливою вартістю (425) 0
за амортизованою собівартістю (426) 0
V. Доходи і витрати
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів
440 128 0
Операційна курсова різниця 450 0 0
Реалізація інших оборотних активів 460 41 31
Штрафи, пені, неустойки 470 0 217
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення 480 0 0
Інші операційні доходи і витрати 490 9 18
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів
491 X 4
непродуктивні витрати і втрати 492 X 0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства
500 0 0
дочірні підприємства 510 0 0
спільну діяльність 520 0 0
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди
530 0 X
Проценти 540 X 0
Фінансова оренда активів 550 0 0
Інші фінансові доходи і витрати 560 0 0
Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій
570 0 0
Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0
Результат оцінки корисності 590 0 0
Неопераційна курсова різниця 600 0 0
Безоплатно одержані активи 610 0 X
Списання необоротних активів 620 X 0
Інші доходи і витрати 630 0 0
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0 %
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0
VI. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року
1 2 3
Каса 640 0
Поточний рахунок у банку 650 99
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 4
Грошові кошти в дорозі 670 0
Еквіваленти грошових коштів 680 0
Разом 690 103
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0
VII. Забезпечення і резерви
Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано використану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нараховано (створено) додаткові відрахування
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань 730 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0
760 0 0 0 0 0 0 0
770 0 0 0 0 0 0 0
Резерв сумнівних боргів 775 10 4 0 9 0 0 5
Разом 780 10 4 0 9 0 0 5
VIII. Запаси
Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації уцінка
1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 909 0 0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 89 0 0
Паливо 820 7 0 0
Тара і тарні матеріали 830 0 0 0
Будівельні матеріали 840 0 0 0
Запасні частини 850 9 0 0
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0
Поточні біологічні активи 870 0 0 0
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 76 0 0
Незавершене виробництво 890 0 0 0
Готова продукція 900 0 0 0
Товари 910 8 0 0
Разом 920 1098 0 0
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 0
переданих у переробку (922) 0
оформлених в заставу (923) 0
переданих на комісію (924) 0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0
Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0
IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками не погашення
до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 до 12 місяців
1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 215 203 12 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 0 0 0 0
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0
XI. Будівельні контракти
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
Заборгованість на кінець звітного року:
- валова замовників 1120 0
- валова замовникам 1130 0
- з авансів отриманих 1140 0
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0
XII. Податок на прибуток
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 41
Відстрочені податкові активи:
- на початок звітного року 1220 133
- на кінець звітного року 1225 0
Відстрочені податкові зобов’язання:
- на початок звітного року 1230 0
- на кінець звітного року 1235 0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 174
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1241 41
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 133
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 0
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1251 0
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 0
XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 157
Використано за рік - усього 1310 22
в тому числі на:
- будівництво об’єктів 1311 0
- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 22
- з них машини та обладнання 1313 22
- придбання (створення) нематеріальних активів 1314 0
- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0
1316 0
1317 0
XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності Вигоди від відновлення корисності Залишок на кінець року Залишок на початок року Надійшло за рік Зміни вартості за рік Вибуло за рік Залишок на кінець року
первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні активи - усього
у тому числі:
1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поточні біологічні активи - усього
у тому числі:
1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) 0
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) 0
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) 0
XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього
у тому числі:
1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з них: пшениця 1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього
у тому числі:
1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з нього: великої рогатої худоби 1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

Керівник Гапон Микола Олексiйович
Головний бухгалтер Савiєвська Наталiя Миколаївна